Alert Section

Cynllun y Cyngor


MAE CYNGOR SIR Y FFLINT WEDI GWNEUD CYNNYDD SYLWEDDOL MEWN MEYSYDD ANODD

“Mae’r Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwella parhaus ond, fel gyda phob cyngor yng Nghymru, mae’n wynebu heriau wrth symud ymlaen.” 

Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Mehefin 2019

Cynllun Cyngor

Cynllun Cyngor 2021-23 ar newydd wedd

Mae'r Blaenoriaethau ar gyfer y Cyngor wedi'u hadolygu a'u hailgyhoeddi. Mae'r Blaenoriaethau wedi'u symleiddio a'u hailosod; rydym yn gliriach ar y canlyniad / effeithiau tymor hwy yr ydym am eu gwneud a sut y byddwn yn mynd ati i'w cyflawni.

 Yn y Cynllun, mae’r Cyngor yn rhestru saith blaenoriaeth ar gyfer y cyfnod rhwng 2017 a 2023 ac ar dudalennau unigol, mae rhestr o is-flaenoriaethau manwl y mae angen gweithredu arnynt yn ystod 2018-19.  Dyma’r is-flaenoriaethau y byddwn yn canolbwyntio fwyaf arnynt eleni.  Mae’r holl flaenoriaethau’n bwysig, ond mewn unrhyw un flwyddyn, bydd nifer ohonynt yn cael sylw arbennig.

 Gobeithio y bydd y Cynllun yn addysgiadol ac yn ysbrydoledig. Byddem yn croesawu’ch sylwadau ar y Cynllun ei hun a’r hyn rydym yn ceisio’i gyflawni.

Cynllun y Cyngor 

Ffoniwch ni ar 01352 702744 neu anfonwch e-bost: corporatebusiness@flintshire.gov.uk

Mae’r cyhoeddiad hwn yn bodloni’n rhannol y gofynion statudol i gyhoeddi Cynllun Gwella blynyddol fel rhan o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

Amcanion Lles

Bob blwyddyn rydym yn gosod ein meysydd ar gyfer gwella. Mae'r rhain yn seiliedig ar ardaloedd o angen nas diwallwyd a lle gallwn weithio gydag eraill i wella ansawdd bywyd ar gyfer ein trigolion. Amcanion llesiant y Cyngor ar gael isod:

Amcanion Lles 2017