Alert Section

Iechyd yr Amgylchedd

Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena

The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) Regulations 2020

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (No. 5) (Cymru) (Diwygio) 2020

Cynllun sgorio hylendid bwyd - gwybodaeth i defnyddwyr

Cael hyd i sgôr safle bwyd ar-lein

Diogelwch bwyd

Am ymholiadau a chwynion cyffredinol ynglyn â bwyd

Nodwyddau a chwistrellau

Y gwasanaeth rydym ni'n ei ddarparu, yr hyn nad ydym yn ei wneud, beth allwch chi ei wneud,

Niwsans Sŵn

Broblemau Niwsans Sŵn

Rheoli plâu

Mae gwasanaeth rheoli plâu'r cartref ar gael i ddelio â phlâu yr ystyrir eu bod yn berygl i iechyd y cyhoedd neu i ddiogelwch bwyd.

Cyflenwadau dŵr preifat yn Sir y Fflint

Mae cyflenwad dŵr cyhoeddus a phreifat yn cael ei fonitro i sicrhau nad yw dŵr yfed yn y Sir yn achosi unrhyw risg i iechyd.